Im Nin'alu - 1988  Im Nin'alu - 1988
Galbi - 1988
ירושלים של זהב - 1998
Ofra Haza - Shaday